0062 900 0915
مشهد
خطا در لود شدن عکس

گرافیت تولید قطعات فورج در 4 گرید عرضه می شوند

کد201 برای قطعات با درصد پیچیدگی و تغییر شکل زیاد مورد استفاده قرار میگیرد همچنین برای قطعاتی که کیفیت سطحی آنها از اهمیت بالایی برخوردار است.

درصد اختلاط با آب 1 به 15

کد202 برای قطعاتی دارای پیچیدگی متوسط و فرورفتگی و برآمدگی هستند مورد استفاده قرار میگیرد.

درصد اختلاط با آب 1 به 10

کد203 برای قطعاتی دارای پیچیدگی کم و ساده مورد استفاده قرار میگیرند همچنین کیفیت سطحی فاقد اهمیت است و تمام سطوح آنها ماشینکاری میشوند.

درصد اختلاط با آب 1 به 5 تا 8

کد208 برای قطعاتی دارای پیچیدگی زیاد ، اکستروژن گرم کیفیت سطحی آنها از اهمیت بالایی برخوردار است.

درصد اختلاط با آب 1 به 10