تازه ها

معرفی کوتاه محصول

روانکار گرافیت پایه آب حاضر حاوی ذرات بسیار ظریف و خالص گرافیت  با توزیع یکنواخت در یک حامل آبی-معدنی است و برای کاربردهای گوناگون مناسب